Stichting Cantatediensten Westerkerk

Culturele ANBI-status

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een Culturele ANBI-status middels een Beschikking inzake een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het waarborgen van de traditie van cantatediensten van de Westerkerk  te Amsterdam middels het uitvoeren van cantates,  voornamelijk van J.S. Bach.  De stichting biedt hiertoe een hoogwaardig muzikaal aanbod op het gebied van cantates en koormuziek in de Westerkerk te Amsterdam maar ook  op door de stichting te bepalen andere locaties.

Naast cantates van Johann Sebastian Bach worden tevens cantates, motetten of requiems uitgevoerd van diverse componisten zoals Buxtehude, Delalande, Duruflé, Händel, Mozart, Purcell en Vivaldi.

Activiteiten van de stichting om bovengenoemd doel te bereiken

De stichting beoogt dit doel te bereiken door het samenstellen, organiseren en doen repeteren en uitvoeren van en door een koor genaamd ‘Westerkerkkoor’.

De stichting beoogt tevens het organiseren en uitvoeren van cantates van J.S. Bach in het concertseizoen. Bovendien worden jaarlijks de Johannes Passion en/of de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd.

Samenwerkingsverbanden met ensembles (zoals Ensemble ’t Kabinet), orkesten, vocale solisten, concertlocaties en organisaties uit binnen- en buitenland worden daarbij aangegaan.

Doelgroep

De stichting probeert met de uitvoeringen een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De uitvoeringen van cantatediensten kunnen daarom kostenloos worden bezocht.

Fondswerving, besteding en beheer van het vermogen van de stichting

De geldelijke middelen van de stichting worden gevormd door vergoedingen van de Westerkerkgemeente, schenkingen, erfstellingen, legaten, giften en donaties van donateurs, subsidies en opbrengsten van collectes.

De cantate uitvoeringen zijn vrij toegankelijk. Iedere professionele medewerker die wordt ingehuurd ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding maar de totale kosten van een uitvoering van een cantate zijn aanzienlijk. Aan de uitgang van de cantate uitvoering wordt daarom aan bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de hoge kosten. Mede dankzij die bijdrage kan de traditie van de cantatediensten worden voortgezet.

De stichting heeft met de Westerkerkgemeente een convenant gesloten. De stichting maakt ter uitvoering van haar activiteiten gebruik van diverse repetitieruimtes, vergaderruimtes, podia en de kerkruimte van de Westerkerk. Het convenant omvat onder andere bepalingen omtrent de verdeling van verantwoordelijkheden, bepalingen omtrent de wijze van aangaan van verbintenissen met onder meer dirigent, repetitor, orkest, koorzangers en eventueel overige functionarissen.

Het bescheiden vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting.

Donateurs

Iedereen die het Westerkerkkoor en de cantatediensten een warm hart toedraagt kan zich opgeven als donateur. Hiermee levert een donateur een structurele bijdrage aan de cantatediensten en legt een fundament op de instandhouding van deze traditie.

Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief. Medio september wordt een folder met de uitvoeringen voor het komende seizoen gestuurd aan donateurs.

Op vertoon van de donateurskaart worden voor de Matthäus Passion, Johannes Passion en de cantatedienst op Tweede Kerstdag gereserveerde plaatsen vrijgehouden, vooraan dicht bij de musici. Per donateurskaart kunnen donateurs – samen met een introducé – in het donateursvak plaatsnemen. Tevens worden donateurs uitgenodigd voor een exclusieve donateursbijeenkomst met koor en dirigent.

De minimale jaarlijkse bijdrage van het donateurschap is € 50.

Communicatie

De stichting treedt onder meer naar buiten onder de naam Stichting Cantatediensten Westerkerk Amsterdam met alle middelen welke daartoe beschikbaar zijn en die binnen het bereik van het jaarlijks bepaalde budget vallen. De stichting draagt zorg voor communicatie over cantates, de muziek van de cantates, donateurs van de stichting en werving van donateurs.

Bestuurssamenstelling

In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigingen uit het Westerkerkkoor en de Kerkenraad van de Westerkerk. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter:

Jeroen Kramer, voorzitter Stichting Cantatediensten Westerkerk
Thomas Kloppenburg, secretaris, lid kerkenraad en ouderling voor kerkmuziek
Gert-Jan Mostert, algemeen bestuurslid, lid kerkenraad
Iemme de Haan, penningmeester, lid Westerkerkkoor
Joan de Vries, algemeen bestuurlid, lid Westerkerkkoor

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geen vergoeding.

Beschikkingsmacht:
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Dit is statutair vastgelegd.

Vereffening
De vereffening geschiedt door het bestuur. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur een bestemming gegeven, zo mogelijk aan een Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 5b, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend met een doel in overeenstemming met het doel van de stichting.

Financiële gegevens van de instelling

Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.